فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا
۱-        کتابخانه عمومی شهداي امامي امين

آدرس: شهرستان پیشوا- بخش جلیل آباد- بلوار امام خميني(ره)- بعد از ميدان بسيج-جنب بخشداري   تلفن: ۰۲۱۳۶۷۴۴۸۱۰   کدپستی: ۳۳۸۶۱۳۳۰۲۹

زیربنا:    ۲۸۰                               سال تاسیس۱۳۹۶


۲- کتابخانه عمومی فردوسی
آدرس: شهرستان پیشوا- بخش جلیل آباد- روستای طارند بالا- خیابان چمران-جنب دهیاری   تلفن: ۰۲۱۳۶۷۱۸۶۴۵  کدپستی: ۳۳۸۶۱۶۷۳۴۱

زیربنا:  ۱۲۰                         سال تاسیس۱۳۹۲


۳- کتابخانه عمومی پانزده خردادآدرس: شهرستان پیشوا- میدان پانزده خرداد(آزادی سابق)- خیابان شهید رجائی- شهرک شهید اردستانی تلفن: ۰۲۱۳۶۷۲۶۰۹۹  کدپستی: ۳۳۸۱۹۱۵۸۹۵

زیربنا:   ۴۰۰                                سال تاسیس۱۳۷۵