فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی کتابخانه پانزده خرداد صورت گرفت؛

معرفی کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران

به همت فرخ الدین قاسمی مسئول کتابخانه پانزده خرداد ،معرفی کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران در بستر فضای مجازی کتابخانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران ؛ به همت فرخ الدین قاسمی مسئول و صغرا ابراهیمیان کتابدار کتابخانه معرفی کتاب "تاریخ ده هزار ساله ایران" نویسنده عبدالعظیم رضایی ؛ انتشارات اقبال؛توسط فرخ الدین قاسمی در بستر فضای مجازی کتابخانه صورت گرفت.
فرخ الدین قاسمی مسئول کتابخانه درمعرفی کتاب بیان نمودند:مجموعه چهار جلد حاضر یک دوره تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای و پیشینه اقوام آریایی تا پایان حکومت قاجاریه است که با مقدمه‌ای در جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران و سلسله‌های حکومت گر اسطوره‌ای و ادیان و عقاید کهن آریایی‌ها آغاز می‌شود و به ترتیب با دوره‌های زمانی و تاریخی ادامه می‌یابد.
نسخه قابل چاپ