با کتابداران
جشنواره کتابخوانی رضوی برای اعضای کتابخانه یک بحث دینی است
جشنواره کتابخوانی رضوی موجب انس کودکان با معارف دینی است