انتصاب
محمدهادی ناصری طاهری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران شد