امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
طرح آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی
طرح آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی
طرح آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی