امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

 
متون عمومي
متون عمومي


حضور کتابداران شهرستان اسلامشهر در راهپیمایی روز دانش آموز
حضور کتابداران شهرستان اسلامشهر در راهپیمایی روز دانش آموز

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس و کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شهریار در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره و کتابداران  کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره کتابخانه های عمومی ورامین در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره کتابخانه های عمومی ورامین در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابخانه سیار اداره کتابخانه های عمومی فیروزکوه در راهپیمايی 13 آبان و ارائه خدمات فرهنگی به عموم مردم
حضور کتابخانه سیار اداره کتابخانه های عمومی فیروزکوه در راهپیمايی 13 آبان و ارائه خدمات فرهنگی به عموم مردم

حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی شهر قدس در راهپیمايی 13 آبان

حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
حضور رئیس اداره و کتابداران کتابخانه های عمومی قرچک در راهپیمايی 13 آبان
گزارش تصویری حضور پرشور روسای ادارات و کتابداران کتابخانه های عمومی استان صبح امروز ( دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸) در راهپیمایی روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار جهانی
نسخه قابل چاپ
بيشتر