امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
صثق

شسی

شسی

شسی

تات

3212

مکنک

سیب

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی
دوشنبه 19 آذر 1397 بازدید مشاور عالی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه معاون اداری و مالی و مدیر کل مالی ستاد مرکزی از پروژه کتابخانه مرکزی پارک شهر