امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
یبل

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

تانت

متا

یبسل

سیبس
چهارشنبه 24 بهمن 1397 بازدید دکتر سعادت ؛شهردار منطقه 12 از پروژه در حال ساخت کتابخانه مرکزی پارک شهر