امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
شسی

سیب

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

شسی

ظس

شسی

سی

سیب

سیب
دوشنبه 20 اسفند 1397 بازدید جمعی از مسئولان نهاد از پروژه کتابخانه پارک شهر تهران