امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
یب

شیسشسی

شسی

شسیسش

شسی

شسیش
دوشنبه 5 فروردين 1398 بازدید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران از کتابخانه پارک شهر