امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
ظط

سی

شسی

شسی

شس

ظز

ظطز

ظطز

ظطز

ظطز

ظطز

ظطز
1397/9/14 چهارشنبه گزارش تصویری؛ بازگشایی کتابخانه عمومی شهید ثانی شهرستان بهارستان
بيشتر
نسخه قابل چاپ