رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد
امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»