فهرست

گزارش تصویری

تصاویر برگزیدگان استانی پویش نقاشی «کرونا را شکست میدهیم»

پویش نقاشی «کرونا را شکست میدهیم» پس از بررسی و داوری حدود ۱۲ هزار اثر ارسالی از سراسر کشور و انتخاب 38اثر به عنوان برگزیده نهایی استان تهران ، به کار خود پایان داد.